No image preview.   By: การตลาด(8 มี.ค. 2564)   มะเร็งเต้านม แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ

 มะเร็งเต้านม แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ

มะเร็งเต้านมนั้น เกิดจากเนื้อเยื่อของเต้านมที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งใต้ผิวหนัง ซึ่งคล้ายกับโรคมะเร็งอื่นๆ การ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งและระยะเวลาของโรคนั้น จะช่วยให้คุณทราบถึงการแพร่กระจายของมะเร็ง เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำการตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาระยะของมะเร็งเต้านมได้ถูกต้องและแม่นยำแพทย์จะทำ การตัดเนื้อเยื่อจากเต้านมเพื่อมาตรวจสอบ และตรวจต่อมน้ำเหลืองบริเวณใต้รักแร้ จากนั้นผลการตรวจวินิจฉัยก็จะสามารถบ่งชี้ ถึงระยะของมะเร็งและข นาดของก้อนเนื้องอกได้
เพื่อความเข้าใจขนาดและระยะเวลาของก้อนมะเร็ง เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ระยะที่ 1 : ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กกว่า 2 ซม. และยังไม่มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้

ระยะที่ 2 : ก้อนมะเร็งมีขนาดระหว่าง 2 – 5 ซม. และมีการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกัน

ระยะที่ 3 : ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่กว่า 5 ซม. แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างเดียวกันอย่างมาก จนทำให้ต่อมน้ำเหลืองเหล่านั้นมารวมติดกันเป็นก้อนใหญ่หรือติดแน่นกับอวัยวะข้างเคียง

ระยะที่ 4 : ก้อนมะเร็งมีขนาดโตเท่าไหร่ก็ได้ แต่พบว่ามีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายที่อยู่ไกลออกไป เช่น กระดูก ปอด ตับ หรือสมอง เป็นต้น มะเร็งเต้านมในระยะสุดท้ายถือเป็นระยะที่ร้ายแรง และอาจถึงเสียชีวิตได้ การได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ช่วยชาญด้านโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องจะสามารถ ช่วยให้อาการทุเลาลงได้

*มะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก คือ ระยะที่ 1 และ 2 หรือในระยะที่ 3 บางรายมีพยากรณ์โรคที่ดี คือมีอัตราอยู่รอดเกินห้าปีหลังจากการวินิจฉัยประมาณ 80-90%

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ OPD 073-223600-4 ต่อ 116,117

-------------------------------
#บริการด้วยดวงใจห่วงใยด้วยดวงจิต
-------- -----------------------


ไม่พลาดข่าวสารสุขภาพ และโปรโมชั่นดีๆ อย่าลืมกด like และติดดาว (see first) เพจโรงพยาบาลสิโรรสยะลา กันนะคะ


..HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015